Uprzejmie informujemy, iż w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym “Żabka” prowadzony jest stały monitoring wody basenowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. Poz. 2016 z 2015 r.) oraz harmonogramem badań zgodnym z wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Badanie wody – dokumenty do pobrania (pdf):

Zbiorcza roczna ocena wody na pływalni za 2020