– Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych. Do zdjęć planujemy dodać opisy alternatywne do końca czerwca 2023 r.
 • Niektóre informacje zamieszczone są w postaci załączników z uwagi na ich charakter (plakaty, zarządzenia, deklaracje i regulaminy). Do plakatów planujemy dodać opisy alternatywne do końca czerwca 2022 r. Dokumenty takie jak zarządzenia, deklaracje i regulaminy zostaną dostosowane do aktualnych wymagań do końca czerwca 2023 r.

Wyłączenia

 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. W celu dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maja Kasprzak.
 • E-mail: marketing@mosir.laziska.pl
 • Telefon: 322211138

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych
 • Adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Ogrodowa 50
  43-170 Łaziska Górne
 • E-mail: sekretariat@mosir.laziska.pl
 • Telefon: 322211138

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Hala widowiskowo-sportowa, ul. Ogrodowej 50, 43-170 Łaziska Górne

Wejście do budynku hali widowiskowo-sportowej jest usytuowane od ul. Ogrodowej. Do budynku prowadzą dwa niezależne wejścia. Oba są zadaszone, usytuowane na poziomie parkingu (bez schodów). W budynku hali korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. Na parterze nie występują schody czy progi, które uniemożliwiałyby poruszanie się na wózku inwalidzkim. Dostępne są wszystkie pomieszczenia znajdujące się na parterze. Na drugą kondygnację wjazd jest utrudniony. Dostępna jest część pomieszczeń. W budynku jest winda. W budynku hali zamontowana jest jedna pochylnia umożliwiająca wjazd do siłowni. Nie ma platform, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych. Przed budynkiem hali znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Miejsc dla osób niepełnosprawnych jest 10. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. Na terenie hali widowiskowo-sportowej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy Żabka, ul. Sportowa 1, 43-170 Łaziska Górne

Wejście do ORS Żabka jest usytuowane od ul. Sportowej. Obiekt jest otwarty. Wejście odbywa się przez bramki, jedna jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na terenie obiektu znajduje się budynek, w którym ulokowane są szatnie, toalety i prysznice. Nie ma schodów, ani progów uniemożliwiających poruszanie się na wózku inwalidzkim. Jest wydzielona toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na terenie obiektu nie ma barier architektonicznych. Są podjazdy w miejscach, gdzie występują schody. Istnieje specjalny zjazd do basenu rekreacyjnego przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Nie ma platform, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych. Przed ORS Żabka znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Są dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Na teren obiektu może wejść osoba z psem asystującym. Na terenie ORS Żabka nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Stadion Miejski, ul. Sportowa 3, 43-170 Łaziska Górne

Wejście na teren stadionu jest usytuowane od ul. Sportowej. Obiekt jest otwarty. Wejście odbywa się przez bramę, wejście jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. w którym ulokowane są szatnie, toalety i prysznice. Wejście do budynku odbywa się z poziomu gruntu. Na parterze znajduje się wydzielona toaleta dla niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Stadion jest obiektem otwartym, nie ma konieczności stosowania podjazdów czy pochylni. Nie ma platform, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych. Przed stadionem znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Są dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Na teren obiektu może wejść osoba z psem asystującym. Na terenie stadionu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Hala sportowa, ul. Staszica 31b, 43-170 Łaziska Górne

Wejście do budynku hali sportowej jest usytuowane od ul. Staszica. Do budynku prowadzi jedno wejście usytuowane na poziomie parkingu (bez schodów). W budynku hali korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. Na parterze nie występują schody czy progi, które uniemożliwiałyby poruszanie się na wózku inwalidzkim. Dostępne są wszystkie pomieszczenia znajdujące się na parterze. W budynku nie ma windy. Nie ma możliwości dostania się do poziomu -1, gdzie znajduje się szatnia i prysznice dla zawodników. W budynku hali nie ma platform, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych. Przed budynkiem hali znajduje się parking. Nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. Na terenie hali widowiskowo-sportowej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Back to top