Zawartość deklaracji dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wstęp

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych (www.mosir.laziska.pl).

Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: 32 22 11 138
E-mail: sekretariat@mosir.laziska.pl
Adres korespondencyjny: ul. Ogrodowa 50 43-170 Łaziska Górne

Data publikacji strony internetowej: 08.2009
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.2016

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia:

• Niektóre informacje zamieszczone są w postaci załączników z uwagi na ich charakter (plakaty, zarządzenia)
• Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Deklarację sporządzono dnia 2021.03.30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:
Maja Kasprzak e-mail: marketing@mosir.laziska.pl, telefon: 32 22 11 138. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo – skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Hala widowiskowo-sportowa przy ul. Ogrodowej 50

Wejście do budynku hali widowiskowo-sportowej jest usytuowane od ul. Ogrodowej. Do budynku prowadzą dwa niezależne wejścia. Oba są zadaszone, usytuowane na poziomie parkingu (bez schodów). W budynku hali korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. Na parterze nie występują schody czy progi, które uniemożliwiałyby poruszanie się na wózku inwalidzkim. Dostępne są wszystkie pomieszczenia znajdujące się na parterze. Na drugą kondygnację wjazd jest utrudniony. Dostępna jest część pomieszczeń. W budynku jest winda. W budynku hali zamontowana jest jedna pochylnia umożliwiająca wjazd do siłowni. Nie ma platform, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych. Przed budynkiem hali znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Miejsc dla osób niepełnosprawnych jest 10. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. Na terenie hali widowiskowo-sportowej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy Żabka,
ul. Sportowa 1

Wejście do ORS Żabka jest usytuowane od ul. Sportowej. Obiekt jest otwarty. Wejście odbywa się przez bramki, jedna jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na terenie obiektu znajduje się budynek, w którym ulokowane są szatnie, toalety i prysznice. Nie ma schodów, ani progów uniemożliwiających poruszanie się na wózku inwalidzkim. Jest wydzielona toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na terenie obiektu nie ma barier architektonicznych. Są podjazdy w miejscach, gdzie występują schody. Istnieje specjalny zjazd do basenu rekreacyjnego przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Nie ma platform, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych. Przed ORS Żabka znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Są dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Na teren obiektu może wejść osoba z psem asystującym. Na terenie ORS Żabka nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Stadion Miejski, ul. Sportowa 3

Wejście na teren stadionu jest usytuowane od ul. Sportowej. Obiekt jest otwarty. Wejście odbywa się przez bramę, wejście jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. w którym ulokowane są szatnie, toalety i prysznice. Wejście do budynku odbywa się z poziomu gruntu. Na parterze znajduje się wydzielona toaleta dla niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Stadion jest obiektem otwartym, nie ma konieczności stosowania podjazdów czy pochylni. Nie ma platform, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych. Przed stadionem znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Są dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Na teren obiektu może wejść osoba z psem asystującym. Na terenie stadionu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Hala sportowa przy ul. Staszica 1b

Wejście do budynku hali sportowej jest usytuowane od ul. Staszica. Do budynku prowadzi jedno wejście usytuowane na poziomie parkingu (bez schodów). W budynku hali korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. Na parterze nie występują schody czy progi, które uniemożliwiałyby poruszanie się na wózku inwalidzkim. Dostępne są wszystkie pomieszczenia znajdujące się na parterze. W budynku nie ma windy. Nie ma możliwości dostania się do poziomu -1, gdzie znajduje się szatnia i prysznice dla zawodników. W budynku hali nie ma platform, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych. Przed budynkiem hali znajduje się parking. Nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. Na terenie hali widowiskowo-sportowej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.