– RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych, ul. Ogrodowa 50, 43-170 Łaziska Górne; NIP: 6351791846, REGON: 241049933.

Z Administratorem mogą Państwo kontaktować się za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:

 • wysyłając e-mail na adres: sekretariat@mosir.laziska.pl
 • telefonicznie pod numerem: 32 221 11 38
 • wysyłając zapytanie na adres korespondencyjny: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ogrodowa 50, 43-170 Łaziska Górne.

Dbamy o to, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.

Kto nadzoruje w MOSiR poprawność przetwarzania danych?

Administrator powołał inspektora ochrony danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych. Można się z nim skontaktować pisząc na adres siedziby administratora lub poprzez e-mail: iod@mosir.laziska.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzane są dane?

Każde przetwarzanie danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. Podstawa prawna przetwarzania danych jest różna, w zależności od celu dla jakiego przetwarzane są dane. I tak:

 • jeżeli została zawarta umowa cywilno-prawna (umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa o świadczenie usług, itp.), której stroną jest Miasto Łaziska Górne reprezentowane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu w Łaziskach Górnych to Dyrektor przetwarza dane stron tej umowy w celu jej realizacji (niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy) – podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • jeżeli na Dyrektorze MOSiR ciąży obowiązek prawny, do którego wypełnienia niezbędne jest przetwarzanie danych (np. przechowywanie faktur i rachunków w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych, sporządzania sprawozdań) to podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • jeżeli Dyrektor MOSiR dąży do zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów Ośrodka (np. ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń od innych podmiotów) – to przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • jeżeli osoba, której dane ma przetwarzać Dyrektor MOSiR wyrazi na to zgodę – to podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jak długo przetwarzane są dane?

Co do zasady dane nie są przetwarzane dłużej niż jest to konieczne do zrealizowania celu dla jakiego zostały zebrane bądź okresie przechowywania określonym w Zarządzeniu Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych w sprawie wprowadzenia „Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt” dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Komu możemy przekazać dane?

Dyrektor MOSiR, jeżeli ciąży na nim taki obowiązek, udostępnia bez wezwania dane innym podmiotom publicznym, które mają prawo i obowiązek je przetwarzać na podstawie przepisów prawa, bez zgody osoby, której dane dotyczą. Dyrektor MOSiR może udostępnić dane także innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądom lub organom ścigania – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Administrator może udostępnić dane podmiotom, którym zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), jak np. operatorzy systemów informatycznych, firmy świadczące usługi informatyczne dla Ośrodka, operatorzy systemów płatności, operatorzy systemów telekomunikacyjnych, itp.)

Czy dane są przekazywane do Państw trzecich?

Państwa dane nie są przekazywane do Państw Trzecich, tj. poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Administrator nie udostępnia także Państwa danych organizacjom międzynarodowym.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 1. Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
 2. Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
 4. Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
 5. Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
 6. Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 7. Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2, 00-193 Warszawa; telefon: 22 860 70 86

Mogą Państwo napisać również do Inspektora Ochrony Danych MOSiR na adres iod@mosir.laziska.pl.

Back to top